OBAVEŠTENJE

559
Objavljen javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobra- nabavka i isporuka naplatne kućice i nabavka i montaža nadstrešnica

Javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd, Ul. kraljice Marije br. 7, u skladu sa čl. 10. i čl. 11. Zakona o javnim nabavkama obaveštava zainteresovana lica da je objavljen javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobra – Nabavka i isporuka naplatne kućice i nabavka i montaža nadstrešnica.

Broj nabavke, koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke, je VN-09-D-50/17.

Navedeni poziv, kao i konkursnu dokumentaciju, zainteresovana lica mogu preuzeti sa sajta Naručiocawww.parking-servis.co.rs, Portala javnih nabavkihttp://portal.ujn.gov.rs/, kao i sa sajta javnih nabavki grada Beograda.VIDEO DANA

Komentari

komentara

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.