KAD MOŽETE DA IDETE U PENZIJU I KOJI SU USLOVI! Že­ne se s mu­ška­r­ci­ma izjed­na­ča­va­ju 2032. godine!

0

Da­me ko­je za 11 go­di­na bu­du mo­gle da ostva­re pra­vo na penziju mo­ra­će da ima­ju 65 go­di­na, što je za go­di­nu i 10 me­se­ci vi­še od onih ko­je sad postaju pen­zio­ne­r­ke

Muškarci će i dalje u Srbiji odlaziti u penziju sa 65 godina starosti i minimum 15 godina staža osiguranja, dok se ženama starosna granica podiže svake godine, počevši od 2015, pa će tako ove, 2021, moći da se penzionišu sa 63 godine i dva meseca života, a već 2032. biće izjednačene sa muškarcima. Naravno, onaj minimum staža osiguranja je sve vreme isti.

Povećanje

To znači da će, za razliku od onih dama koje su nakon izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju postale penzionerke 2015. sa 60 godina i šest meseci, one kojima vreme za prvi penzioni ček dođe za 11 godina morati da imaju 65 godina, odnosno četiri i po više.

Nova pravila i za žene i za muškarce važe kada je reč o prevremenoj penziji. Za ovu godinu uslov je da žene moraju da imaju najmanje 58 godina i četiri meseca života i 39 godina i četiri meseca staža. Muškarci moraju da budu stariji najmanje 59 godina i da imaju 40 godina staža. I te starosne granice će biti povećavane.

Ispunjenje uslova

Istovetno za oba pola jeste da mogu da se penzionišu sa 45 godina staža, bez obzira na starost.

Inače, starosna penzija se isplaćuje od dana ispunjenja uslova, ako je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava, tj. od dana prestanka osiguranja, a ako je zahtev podnet po isteku tog roka, od dana podnošenja zahteva i za šest meseci unazad, navedeno je na sajtu Zavoda za socijalno osiguranje.

Prelazni period za žene

Zakonom je predviđen prelazni period u kome osiguranik žena, koja navrši najmanje 15 godina staža osiguranja, stiče pravo na starosnu penziju kad navrši:

2021. 63 godine i dva meseca života

2022. 63 godine i četiri meseca života

2023. 63 godine i šest meseci života

2024. 63 godine i osam meseci života

2025. 63 godine i deset meseci života

2026. 64 godine života

l 2027. 64 godine i dva meseca života

2028. 64 godine i četiri meseca života

2029. 64 godine i šest meseci života

2030. 64 godine i osam meseci života

2031. 64 godine i deset meseci života

2032. 65 godina života

Pravo na prevremenu starosnu penziju

Muškarci

2021. 59 godina života i 40 godina staža

2022. 59 godina i šest meseci života i 40 godina staža

2023. 60 godina života i 40 godina staža

Žene

2021. 58 godina i četiri meseca života i 39 godina i četiri meseca staža

2022. 59 godina života i 39 godina i osam meseci staža

2023. 59 godina i šest meseci života i 40 godina staža

2024. 60 godina života i 40 godina staža

NAPOMENA: Prevremena starosna penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života (žene u 2021. do 63 godine i dva meseca), s tim da umanjenje ne može biti veće od 20,4%.

Pravo na starosnu penziju u 2021:

Muškarci

l 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja

l 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života

Žene

l 63 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja

l 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života

NAPOMENA: Navedena starosna granica se snižava osiguranicima koji su radili na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, što im omogućava raniji odlazak u penziju

Kako je u svetu

l U Nemačkoj je od 2012. starosna granica za penzionisanje pomerena na 67 godina. Postoje zahtevi da se podigne na 69, ali ako se posmatraju podaci iz 2019. da 19,8 odsto preminulih nije dočekalo te životne godine, to bi značilo da svaki peti zaposlenik u Nemačkoj ne bi dočekao ni prvi ček penzije.

l Japan planira da starosnu granicu za penzionisanje državnih službenika poveća sa 65 na 70 godina starosti.

l U Crnoj Gori, Hrvatskoj i Poljskoj po novim zakonima u narednih deset godina zvanje penzionera će se sticati sa navršenih 67 godina.

l Velika Britanija i Finska planiraju da podignu starosnu granicu na 68 godina.

Aleksandra Kocić

Foto Pixabay
Izvor/Autor Kurir

Vaša email adresa neće biti objavljena.